// Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

iMagineLab hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. In deze Privacyverklaring informeert iMagineLab je over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wet- en regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt iMagineLab zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring. iMagineLab raadt je dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen. Deze huidige Privacyverklaring, onze Gebruiksvoorwaarden en ons Cookiebeleid vormen samen onze Privacy Disclaimer.

Garanties bij verwerking van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering. De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’. iMagineLab treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van jouw persoonsgegevens misbruik maken.

Indirecte verwerking van persoonsgegevens

iMagineLab licht je waar mogelijk in over iedere indirecte verwerking van persoonsgegevens. Wij informeren je onder meer over de bron van deze persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt.

Doeleinden en rechtsgrond voor verwerking van jouw persoonsgegevens

Bij gebruik van onze website, is de meeste informatie beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch om persoonlijke informatie gevraagd. Bepaalde persoonsgegevens zoals o.m. cookies worden aangewend voor de samenstelling van onze gebruikersstatistieken en voor de beveiling en verbetering van onze websites. Ons beleid inzake cookies kan je onderaan vinden bij "Cookies". Rechtsgrond: toestemming (cookies) en noodzakelijk voor de levering van de aangevraagde dienst.

Eventregistratie. iMagineLab verwerkt de door de inschrijver opgegeven persoonsgegevens ter facilitering van events. Naar aanleiding van een eventregistratie kunnen met jouw toestemming je persoonsgegevens verder worden aangewend voor nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminaries en andere evenementen. Rechtsgrond: contractuele afspraak - toestemming.

Bij opname in de iMagineLab Community. Als lid kan je je registreren op de iMagineLab Community en een account aanmaken. Op dit account kan je jouw persoonsgegevens inzien, verwijderen of beperken. Indien je je gegeven toestemming tot verwerking wenst in te trekken of indien je je persoonsgegevens wenst over te dragen aan jezelf of aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke, kan je terecht op info@imaginelab.club. Externen krijgen geen toegang tot iMagineLab Community. Rechtsgrond: toestemming.

Bewaartermijn

iMagineLab bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig. Zo worden persoonsgegevens van websitebezoekers (cookies) nooit langer bewaard dan nodig voor het in het Cookiebeleid opgegeven doeleinde. Indien andere persoonsgegevens van websitebezoekers worden bewaard, dan zullen deze nooit langer bewaard worden dan de toegestemde termijn. Persoonsgegevens van de aangesloten leden worden bijgehouden zolang deze een relatie hebben met iMagineLab, mogelijks langer mits uitdrukkelijke toestemming daartoe door het aangesloten lid in kwestie of op basis van een wettelijke rechtsgrond. Persoonsgegevens van derden (medecontractanten) worden bijgehouden voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de aangegane contractuele afspraken. Persoonsgegevens van deelnemers aan een onderzoek en/of enquête worden bewaard in overeenstemming met de termijn aangegeven in de vooraf te verlenen “informed consent”, indien van toepassing. Persoonsgegevens verwerkt naar aanleiding van een eventregistratie worden bewaard gedurende de daartoe door de betrokkene toegestane termijn.

Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ook de verbetering, verwijdering of beperking ervan aanvragen. Als betrokkene heb je ook het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens hetzij aan jezelf hetzij aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke voor zover technisch mogelijk. Bij deze aanvraag moet je je vooraf kenbaar maken. Intrekking van een gegeven toestemming is steeds mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerder verleende toestemming. Voor de uitoefening van je rechten als betrokkene kan je terecht op info@imaginelab.club.

Datalekken

Heb je een datalek opgemerkt met betrekking tot persoonsgegevens die worden beheerd door iMagineLab? Meld het ons per mail naar: info@imaginelab.club.

ONZE LOCATIE


Groenenborgerlaan 171

2020 Antwerpen

België


E-mail: info@imaginelab.club

UAntwerpen Logo

Lid worden

Cookies

Cookie instellingen

Gebruiksvoorwaarden

PrivacybeleidEindredacteur: Thomas Huybrechts

Ontwerp door Jan Huijghebaert & Thomas Huybrechts